wai

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Dorerin Bidji

  1. ebok
  2. H₂O

Gait