vanduo

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Dorerin Rituainiya

  1. ebok
  2. H₂O

Gait